Chủ Đầu Tư

Chủ Đầu Tư Xây Dựng Là Gì?

Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

⭐ Nhà Thầu Xây Dựng ⭐ Thiết Kế Xây Dựng
⭐ Giám Sát Xây Dựng ⭐ Quản Lý Vận Hành
Back to top button
Call Now Button